SERAT CENTHINI


BEBUKA

wahyaning arda rubeda

ki pujangga amengêti

mêsu cipta mati raga

mudhar warananing gaib

sasmita sakalir

ruwêding sarwa pakewuh

wiwaling kang warana

dadi badaling Hyang Widdhi

amêdharakên paribawaning bawana

Mangkya darajating praja
kawuryan wus sunyaruri
rurah pangrehing ukara
karana tanpa palupi
ponang paramengkawi
kawilêting tyas malatkung
kongas kasudranira
tidhêm tandhaning dumadi
ardayengrat dening karoban rubeda
Ratune ratu utama
patihe patih linuwih
pra nayaka tyas raharja,
parandene tan dadi,
paliyasing kalabêndu,
malah sangking andadra,
rubeda kang ngrêribêdi,
beda-beda ardane wong sanagara.
Katatangi tangisira
sira sang paramengkawi
kawilêting tyas duhkita
katamaning reh wirangi
dening upaya sandi
sumaruna anarawung
pangimur manuara
met pamrih melik pakolih
têmah suha ing karsa tanpa wêweka
Dhasar karoban pawarta
babaratan ujar lamis
pinudya dadya pangarsa
wêkasan malah kawuri
yen pinikir sayêkti
pedah apa aneng ngayun
andhêdhêr kaluputan
siniraman banyu lali
lamun tuwuh dadi kêkêmbanganing beka
Ujar paniti sastra
awawarah asung peling
ing jaman kêneng musibat
wong ambêk jatmika kontit
mangkono yen niteni
pedah apa mituhu
pawarta alawora
mundhak angraranta ati
angur baya ngikêta cariteng kuna
Kêni kinarya darsana
panglimang ala lan bêcik
sayêkti akeh kewala
lalakon kang dadi tamsil
masalahing ngaurip
wahananira tinêmu
têmahan anarima
mupus papasthening takdir
puluh-puluh anglakoni kaelokan
Amênangi jaman edan
ewuh aya ing pambudi
melu edan nora tahan
yen tan milu anglakoni
boya kaduman melik
kalirên wêkasanipun
dilalah karsa Allah
bêgja-bêgjane kang lali
luwih bêgja kang eling lawan waspada
Samono uga babasan
padu-padune kepêngin
nggih mekotên Paman Dhoblang
bener ingkang angarani
nanging sajroning batin
sajatine nyamut-nyamut
wis tuwa arêp apa
muhung mahasaning ngasêpi
supayantuk parimarmaning Hyang Suksma
Beda lamun kang wus santosa
kinarilan ing Hyang Widdhi
satiba malanganeya
tan susah ngupaya kasil
saking mangunah prapti
Pangeran paring pitulung
mara samaning titah
rupa sabarang pakolih
parandene masih tabêri iktiyar
Sakadare linakonan
mung tumindak mara ati
anggêr tan dadi prakara
karana wirayat muni
iktiyar iku yêkti
pamilihe reh rahayu
sinambi budi daya
kanthi awas lawan eling
kang kaesthi antuka parmaning Suksma
Ya Allah ya Rasulullah
kang sipat murah lan asih
mugi-mugi aparinga
pitulung ingkang nartani
ing alam awal akir
dumunung in gêsang ulun
mangkya sampun awrêdha
ing wêkasan kadi pundi
mila mugi wontêna pitulung Tuhan
Sagêda sabar santosa
mati sajroning ngaurip
kalising reh aru-ara
murka angkara sumingkir
tarlen mêlêng malatsih
sanityaseng tyas mamasuh
badharing sapu dhêndha
antuk mayar sawatawis
borong angga suwarga mesi martaya

sumber: http://www.alangalangkumitir.wordpress.com

Iklan
Explore posts in the same categories: Sastra Jawa

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: